Cán bộ của Đại học

Đội Ngũ Quản Lý Điều Hành

  • David M. Carlisle, MD, PhD chủ tịch và giám đốc điều hàng
  • Deborah Prothrow-Stith, MD Hiệu trưởng và Hiệu trưởng lâm thời, Đại học Y khoa
  • Carl A. McLaney, MPA Phó chủ tịch hành chính và cơ sở hạ tầng
  • Angela L. Minniefield, MPA Phó chủ tịch cấp cao, Thăng tiến và Hoạt động
  • Jay Vadgama, PhD Phó chủ tịch phụ trách nghiên cứu và y tế
  • John W. Patton, Jr., Esq. Tổng cố vấn và Thư ký của Hội đồng Quản trị
  • Sylvia Drew Ivie, JD Trợ lý đặc biệt cho Tổng thống về quan hệ cộng đồng