Cơ hội phát triển nghề nghiệp

Thiết kế khóa học

 • Khóa học Vấn đề Chất lượng 1

Xuất sắc trong giảng dạy

 • Phương pháp giảng dạy hiệu quả dựa trên bằng chứng ACUE

Huấn luyện theo hướng dữ liệu

Tự đánh giá

 • Năng lực giảng dạy trực tuyến
 • Giảng dạy Kiểm kê phối cảnh
 • Hồ sơ về quyền tự chủ của người học
 • Đặc điểm trí tuệ cảm xúc

Tài trợ

 • Kêu gọi đề xuất: Tài trợ phát triển video tinh thần đa dạng, công bằng và toàn diện (DEI) ($ 500- $ 1000 / dự án được chọn): Sự hỗ trợ hợp tác của CDU từ Văn phòng Tuân thủ, EEO và Đa dạng (OCED), Văn phòng Các vấn đề Pháp lý (OLA) và OFDA sẽ chào đón các giảng viên, nhân viên và sinh viên của CDU giải quyết sứ mệnh CDU -các hoạt động định hướng (dự kiến ​​sẽ mở vào mùa xuân năm 2022)

   

Trulli

Cơ hội công nhận hàng năm của CDU

Sáng tạo và Đổi mới do Khoa lãnh đạo (FCI)

Giải Thưởng

 • Công nhận mức độ Sáng tạo và Đổi mới do Khoa lãnh đạo (FCI)
 • Giải thưởng Tinh thần Đa dạng, Công bằng và Hòa nhập (DEI) (1,000 đô la / dự án video được công nhận): Sự hỗ trợ hợp tác của CDU từ Văn phòng Tuân thủ, EEO và Đa dạng (OCED), Văn phòng Các vấn đề Pháp lý (OLA) và OFDA sẽ công nhận tác phẩm tốt nhất được gửi bởi tất cả các thành viên CDU của giảng viên, nhân viên và sinh viên. (dự kiến ​​sẽ khai trương vào mùa xuân năm 2022)

Trong quá trình hoàn thành của bạn: Tư vấn và Hỗ trợ OFDA luôn sẵn sàng.