Đánh giá khoa hàng năm

Mẫu đánh giá khoa hàng năm (AFRF) là một công cụ tự đánh giá cung cấp tóm tắt các thành tựu của giảng viên. AFRF có thể phục vụ như một điểm kiểm tra để xác định xem các giảng viên có bắt kịp với năng suất dự kiến ​​trong các trường cao đẳng / trường học và cơ sở giáo dục của họ hay không.

Quá trình:

Bước 1. Hoàn thành mẫu trước

Bước 2. Hộp đề xuất biểu mẫu đánh giá khoa hàng năm

  • Bản chất hình thành của hoạt động này đòi hỏi phải xem xét và tham khảo ý kiến ​​với Trưởng khoa, Giám đốc, Chủ tịch hoặc Trưởng phòng của trường / trường. Sau khi xem xét báo cáo tóm tắt AFRF, Mẫu Tư vấn Đánh giá Khoa Hàng năm nên được sử dụng để chia sẻ phản hồi.