Đánh giá khoa hàng năm

Biểu mẫu Đánh giá Khoa Hàng năm (AFRF) là một công cụ tự đánh giá cung cấp một bản tóm tắt về thành tích của giảng viên. AFRF có thể đóng vai trò như một điểm kiểm tra để xác định xem liệu giảng viên có theo kịp với năng suất dự kiến ​​trong trường cao đẳng / trường học và cơ sở của họ hay không.

Quá trình:

Bước 1.  Hoàn thành mẫu trước

Bước 2. Hộp đề xuất biểu mẫu đánh giá khoa hàng năm

  • Bản chất hình thành của hoạt động này đòi hỏi phải có sự xem xét và tham khảo ý kiến ​​của Trưởng khoa, Giám đốc, Chủ tịch hoặc Trưởng bộ phận của trường cao đẳng / trường học. Sau khi xem xét báo cáo tóm tắt AFRF, Biểu mẫu Tham vấn Đánh giá Khoa Hàng năm nên được sử dụng để chia sẻ phản hồi.