Suy ngẫm hàng năm

Chính sách

  • Tình trạng Tuân thủ Chính sách theo Trường Cao đẳng / Trường học

Hệ thống thông tin khoa

  • Dự kiến ​​sẽ chuyển sang phiên bản công nghệ vào năm 2022

Biểu mẫu Khoa

  • Báo cáo khối lượng công việc của Khoa    
   
  • Lập kế hoạch khối lượng công việc của Khoa
  • Đánh giá hàng năm của Khoa
  • Hướng dẫn Quy trình Đánh giá Đánh giá Khoa phụ trợ

(CDU yêu cầu đánh giá hỗ trợ giảng viên trong mỗi học kỳ thông qua hệ thống đánh giá ký hiệu điện tử.)

 
   
   
   

 

Đánh giá khoa học

   

Suy ngẫm về các Hội thảo trước đây (Tổng quan khái niệm chính)