Ban Quản Trị

John Yamamoto, Esq-VP Kaiser Foundation Kế hoạch Y tế, Inc. và Bệnh viện Kaiser Foundation

John Yamamoto, Esq

Phó Chủ tịch và Tổng Cố vấn cho khu vực Nam California của Kaiser Foundation Health Plan, Inc. và Bệnh viện Kaiser Foundation

John Yamamoto là Phó Chủ Tịch & Luật Sư Khu Vực cho Vùng Y Tế Kaiser Foundation, Inc. và Kaiser Foundation Hospitals ("Kaiser Permanente"). John cũng chịu trách nhiệm về các chức năng Quan hệ Chính phủ & Cộng đồng của Kaiser Permanente và các lợi ích Cộng đồng. John trước đây là trợ lý cố vấn chung và lãnh đạo thực hành cho phần Sức khỏe & Quy định của Bộ phận Pháp lý Quốc gia của Kaiser Permanente.

Trước khi gia nhập Kaiser Permanente, John là một luật sư chăm sóc sức khỏe với công ty luật quốc gia McDermott, Will & Emery.

John nhận bằng luật của trường Đại học Michigan và các cử nhân khoa học về chính sách công và quản lý của Đại học Carnegie-Mellon.

John và vợ Melinda cư trú tại Manhattan Beach với hai đứa con của họ.