Ban Quản Trị

John Yamamoto, Esq-VP Kaiser Foundation Kế hoạch Y tế, Inc. và Bệnh viện Kaiser Foundation

John Yamamoto, Esq

Phó Chủ tịch và Tổng Cố vấn cho khu vực Nam California của Kaiser Foundation Health Plan, Inc. và Bệnh viện Kaiser Foundation

John Yamamoto là Phó Chủ tịch & Cố vấn Khu vực cho Khu vực Nam California của Kaiser Foundation Health Plan, Inc. và Kaiser Foundation Hospitals ("Kaiser Permanente"). John cũng chịu trách nhiệm về các chức năng Chính phủ & Quan hệ Cộng đồng và Lợi ích Cộng đồng của Kaiser Permanente. John trước đây là trợ lý cố vấn chung và lãnh đạo hành nghề cho bộ phận Y tế & Quy định của Phòng Pháp lý Quốc gia của Kaiser Permanente.

Trước khi gia nhập Kaiser Permanente, John là luật sư chăm sóc sức khỏe của công ty luật quốc gia McDermott, Will & Emery.

John nhận bằng luật của trường Đại học Michigan và các cử nhân khoa học về chính sách công và quản lý của Đại học Carnegie-Mellon.

John và vợ Melinda cư trú tại Manhattan Beach với hai đứa con của họ.