Ban Quản Trị

Harding Young, MD

Thực hành tin 

Bác sĩ Harding Young là bác sĩ Y học Gia đình được hội đồng chứng nhận ở Lynwood, California. Ông hiện được cấp phép hành nghề y khoa tại California. Anh ấy đã hành nghề hơn 30 năm. Bác sĩ Young có liên kết bệnh viện với Trung tâm Y tế St. Francis, Lynwood, Bệnh viện Sức khỏe PIH, Downey, và Bệnh viện và Trung tâm Y tế Khu vực Fountain Valley.

Bác sĩ Young đã nhận được các giải thưởng sau đây từ Vitals, một công cụ tìm kiếm trực tuyến để hỗ trợ việc lựa chọn các bác sĩ tốt nhất: Giải thưởng Sự lựa chọn của Bệnh nhân năm 2010, 2011, 2014 và 2016; và Giải thưởng Công nhận Bác sĩ Nhân ái năm 2014.

Tiến sĩ Young tốt nghiệp từ Trường Y học Morehouse, và được đào tạo cư trú tại Trung tâm Y tế King Drew.