Ban Quản Trị

Mohsen Bazargan, Ph.D.Mohsen Bazargan, PhD

Giám đốc Nghiên cứu, Cục Y học Gia đình Giám đốc Nghiên cứu, Chương trình Y tế Công cộng Charles R. Drew Đại học Y khoa và Khoa học Giáo sư Trường Y khoa Y học Gia đình UCLA

Tiến sĩ Bazargan là Giáo sư và Giám đốc Nghiên cứu tại Khoa Y học Gia đình tại Đại học Y khoa & Khoa học Charles R. Drew (CDU). Ông đã từng là chủ tịch trước đây của Thượng viện Học viện CDU trong sáu năm. Tiến sĩ Bazargan là một nhà xã hội học y khoa với đào tạo rộng rãi trong các lĩnh vực lão hóa, phương pháp nghiên cứu, đánh giá và thống kê. Ông nhận bằng tiến sĩ về Xã hội học y khoa từ Đại học bang New York tại Buffalo. Ông là thành viên của Đại học Y khoa và Khoa học Charles Drew từ 1993, và trước đây là giảng viên của Đại học Xavier Louisiana.

Tiến sĩ Bazargan toàn bộ các hoạt động nghiên cứu liên quan tập trung xung quanh tình trạng sức khỏe và sự khác biệt về sức khoẻ của người dân tộc thiểu số và dân số kinh tế xã hội. Ông đã tiến hành một số cuộc khảo sát dựa vào cộng đồng dân số và dân số lớn về việc tiếp cận và sử dụng các dịch vụ y tế của những người lớn tuổi thiểu số không được hỗ trợ. Tiến sĩ Bazargan đã từng là tác giả của hầu hết các bài báo khoa học của 101, trong đó có nhiều vấn đề về chăm sóc y tế, sử dụng dịch vụ y tế, phân biệt chủng tộc và kết quả sức khỏe của người Mỹ gốc Phi lớn tuổi. Trong mười năm qua, ông đã được một số cơ quan liên bang tài trợ bao gồm Trung tâm Dịch vụ Medicare và Medicaid (CMS), Viện Nghiên cứu Quốc gia về Y tế và Sức khỏe Dân tộc thiểu số (NIMHD), Quản lý Trẻ em và Gia đình (AHF), và Bộ phận Quản lý Tài nguyên và Dịch vụ Y tế (HRSA) để tiến hành nghiên cứu và nghiên cứu can thiệp giữa các nhóm dân tộc thiểu số.