Mục tiêu chương trình RN đến BSN

Sau khi hoàn thành chương trình Cử nhân Khoa học Điều dưỡng (BSN), sinh viên tốt nghiệp sẽ có thể:

  1. Thể hiện một cam kết với một kế hoạch học tập suốt đời để phát triển nghề nghiệp.
  2. Thể hiện năng lực văn hóa và tinh thần trong việc cung cấp chăm sóc và làm việc với các chuyên gia chăm sóc sức khỏe khác từ các nền văn hóa đa dạng và nguồn gốc tinh thần.
  3. Thể hiện vai trò điều dưỡng, giá trị, công lý xã hội và phẩm giá con người đạo đức và chuyên nghiệp.
  4. Chứng minh kiến ​​thức về xu hướng điều dưỡng hiện tại để hình thành các mối quan hệ hợp tác liên ngành nhằm cải thiện thực hành điều dưỡng chuyên nghiệp và chất lượng chăm sóc sức khỏe trong cộng đồng địa phương và toàn cầu.
  5. Thiết kế chăm sóc điều dưỡng chuyên nghiệp có thẩm quyền, bệnh nhân tập trung cho các cá nhân, gia đình và dân số trên toàn bộ sức khỏe trong một loạt các cơ sở và tổ chức dựa vào cộng đồng, nhấn mạnh sự an toàn và chất lượng của bệnh nhân.
  6. Thực hiện các yếu tố thúc đẩy y tế và phòng chống dịch bệnh trong việc lập kế hoạch và chăm sóc cho cá nhân, gia đình và dân số.
  7. Thực hiện các chiến lược lãnh đạo hỗ trợ và thúc đẩy thực hành điều dưỡng chuyên nghiệp.
  8. Tích hợp các kỹ năng giao tiếp, tin học và thông tin có hiệu quả cho thực hành điều dưỡng chuyên nghiệp.
  9. Tích hợp sử dụng các quy trình pháp lý chính trị để tác động đến các hệ thống chăm sóc sức khỏe, thực hành lâm sàng và các chính sách cải thiện chất lượng.
  10. Sử dụng thực hành dựa trên bằng chứng và kết quả nghiên cứu trong việc cung cấp thực hành điều dưỡng chuyên nghiệp.