Chứng nhận PHN

Sinh viên tốt nghiệp của chương trình RN-BSN đủ điều kiện nộp đơn xin Giấy chứng nhận Y tế Công cộng (PHN) do Hội đồng Điều dưỡng đã đăng ký California cấp.

Vui lòng liên kết các liên kết sau cho ứng dụng: https://www.rn.ca.gov/applicants/ad-pract.shtml