Chương trình an toàn bức xạ

GIỚI THIỆU VỀ BAN
Ủy ban bức xạ được dành riêng để đảm bảo việc tuân thủ sử dụng vật liệu phóng xạ cho mục đích nghiên cứu một cách an toàn, hiệu quả và tuân thủ các yêu cầu quy định.

Ủy ban sử dụng quy trình xem xét giao thức để đảm bảo các yêu cầu cho các giao thức được đề xuất thực hiện các hướng dẫn theo quy định và được quy định bởi các quy định về bức xạ. Ủy ban cũng xem xét các quy trình kiểm soát hàng tồn kho và đặt hàng liên quan đến việc mua các đồng vị phóng xạ và cũng xem xét các thông số và các yếu tố cơ bản liên quan đến chương trình đánh giá và tuân thủ bức xạ.

ỦY BAN NHÂN DÂN:

Để biết thêm thông tin, xin vui lòng liên hệ với Chủ tịch Ủy ban:
Tiến sĩ Shehla Pervin, PhD
Điện thoại: 323-563-9342
E-mail: shehlapervin@cdrewu.edu