CDU bằng sáng chế và sở hữu trí tuệ

GIỚI THIỆU VỀ BAN
Bằng sáng chế CDU và Ủy ban Sở hữu trí tuệ được thành lập bởi Tiến sĩ Jay Vadgama vào tháng 8 6th, 2013. Tiến sĩ Vadgama mời một số đại diện từ khoa CDU, nhân viên, và các đơn vị hành chính tham gia vào ủy ban. Ủy ban đã được tiến hành bởi Tiến sĩ Vadgama để phát triển chính sách và thủ tục phù hợp với phát triển sở hữu trí tuệ và hỗ trợ giảng viên, nhân viên, học sinh, và các cá nhân khác trong cộng đồng đại học để thành công trong việc quảng bá phát minh hoặc phát minh của họ.

ỦY BAN NHÂN DÂN:
CÁI GHẾ: Nestor Gonzalez-Cadavid: nestorgcadavid@cdrewu.edu
PHÓ CHỦ TỊCH: Eva McGhee: EvaMcghee@cdrewu.edu
CÁC THÀNH VIÊN:
Jay Vadgama: jayvadgama@cdrewu.edu
Victor Chaban: victorchaban@cdrewu.edu
Theodore Friedman: theodorefriedman@cdrewu.edu
Amiya Sinha-Hikim: amiyasinhahikim@cdrewu.edu
John Basgen: JohnBasgen@cdrewu.edu
Suzanne Porszasz-Reisz: suzanneporszaszreisz@cdrewu.edu
Rajan Singh: rajansingh@cdrewu.edu
Jorge Artaza: jorgeartaza@cdrewu.edu
Edward Assanah: edwardassanah@cdrewu.edu

Để biết thêm thông tin, xin vui lòng liên hệ với Chủ tịch Ủy ban:
Tiến sĩ Nestor Gonzalez-Cadavid, PhD
Điện thoại: 323-563-9330
E-mail: nestorgcadavid@cdrewu.edu

Hoặc Văn phòng VP cho nghiên cứu và y tế:
Tiến sĩ Jay Vadgama, PhD
Điện thoại: 323-563-4853
E-mail: javvadgama@cdrewu.edu