Trường Đại học Y

Đại học Khoa học và Sức khỏe

Mervyn M. Dymally Trường điều dưỡng (MMDSON)

Văn phòng kinh doanh

Hỗ trợ tài chính

CDU khuyến khích sinh viên tương lai tuân thủ các thời hạn nộp đơn sau đây. tìm hiểu thêm

Các chính sách của Đại học đối với các khiếu nại về học thuật và phi học thuật được công bố trong Danh mục Đại học.

Các cá nhân cũng có thể liên lạc với Phòng Giáo dục sau trung học tư nhân để xem xét khiếu nại. Có thể liên lạc với văn phòng tại:

Cục tin ở đại học
2535 Capital Oaks Drive, Suite 400
Sacramento, CA 95833
http://bppe.ca.gov/
Điện thoại: (916) 431 6959
Fax: (916) 263-1897
E-mail: bppe@dca.ca.gov