Chính sách, thủ tục và hướng dẫn sử dụng

Chương trình phòng chống thương tích và bệnh tật

Theo luật pháp California, Tiêu đề Quy tắc 8 California, phần 3203 yêu cầu mọi chủ nhân không phụ thuộc vào quy mô để phát triển và triển khai IIPP. Chương trình IIP chỉ dành riêng cho thương tích và bệnh tật của nhân viên tại nơi làm việc.

Cụ thể, phần 3203 yêu cầu kế hoạch của chủ nhân phải giải quyết tám yếu tố: Trách nhiệm, Tuân thủ, Giao tiếp, Đánh giá nguy cơ, Điều tra tai nạn / phơi nhiễm, Sửa chữa mối nguy, Đào tạo và Hướng dẫn và Lưu trữ hồ sơ. Đại học Y khoa và Khoa học Charles R. Drew duy trì một chương trình có sẵn để tất cả nhân viên xem xét.

Chương trình Phòng chống Thương tật & Bệnh tật (IIPP)
Kế hoạch ứng phó khẩn cấp