Giới Thiệu

Mervyn M. Dymally School of Nursing (MMDSON) tìm cách thúc đẩy khoa học và nghệ thuật điều dưỡng bằng cách tiến hành nghiên cứu điều dưỡng và cung cấp cho học sinh điều dưỡng với giáo dục chất lượng cao, nhấn mạnh đến tình trạng sức khỏe của các cộng đồng chưa được phục vụ, với mục đích tạo điều kiện cho sinh viên tốt nghiệp cung cấp chăm sóc điều dưỡng dựa trên bằng chứng với nhân phẩm, tôn trọng và từ bi cho tất cả các khách hàng điều dưỡng.

CDU trong Tin tức: "Chương trình tìm kiếm đa dạng hóa lực lượng lao động điều dưỡng" có sinh viên DNP