Mục tiêu chương trình BSN

Cử nhân Điều dưỡng

  1. Thể hiện một cam kết với một kế hoạch học tập suốt đời để phát triển nghề nghiệp.
  2. Thể hiện năng lực văn hóa và tinh thần trong việc cung cấp dịch vụ chăm sóc và làm việc với các chuyên gia chăm sóc sức khỏe khác từ các nền văn hóa và tinh thần đa dạng.
  3. Thể hiện vai trò điều dưỡng, giá trị, công lý xã hội và phẩm giá con người đạo đức và chuyên nghiệp.
  4. Thể hiện kiến ​​thức về các xu hướng điều dưỡng hiện tại để hình thành mối quan hệ hợp tác liên ngành nhằm cải thiện việc thực hành điều dưỡng chuyên nghiệp và chất lượng chăm sóc sức khỏe trong cộng đồng địa phương và toàn cầu.
  5. Thiết kế dịch vụ chăm sóc điều dưỡng chuyên nghiệp có năng lực, lấy bệnh nhân làm trung tâm cho các cá nhân, gia đình và quần thể trên toàn bộ hệ thống y tế trong nhiều cơ sở và tổ chức dựa vào cộng đồng, nhấn mạnh đến bệnh nhân một cách an toàn và chất lượng.
  6. Thực hiện các yếu tố thúc đẩy y tế và phòng chống dịch bệnh trong việc lập kế hoạch và chăm sóc cho cá nhân, gia đình và dân số.
  7. Thực hiện các chiến lược lãnh đạo hỗ trợ và thúc đẩy thực hành điều dưỡng chuyên nghiệp.
  8. Tích hợp các kỹ năng giao tiếp, tin học và thông tin có hiệu quả cho thực hành điều dưỡng chuyên nghiệp.
  9. Tích hợp việc sử dụng các quy trình quản lý chính trị để tác động đến hệ thống chăm sóc sức khỏe, thực hành lâm sàng và các chính sách cải tiến chất lượng.
  10. Sử dụng thực hành dựa trên bằng chứng và kết quả nghiên cứu trong việc cung cấp thực hành điều dưỡng chuyên nghiệp.