Chứng nhận PHN

Sinh viên tốt nghiệp chương trình ELM đủ điều kiện để đăng ký Chứng nhận Y tá Y tế Công cộng (PHN) do Hội đồng Điều dưỡng Đăng ký California cấp.
Ứng dụng chứng nhận PHN