Post Master's Certificate- Chương trình Học viên Y tá

Chương trình Chứng chỉ sau thạc sĩ (PMC) được thiết kế cho các y tá có bằng thạc sĩ về điều dưỡng, những người quan tâm đến việc hoàn thành các yêu cầu của khóa học dẫn đến chứng nhận của Học viên Y tá (NP). Theo dõi gia đình chuẩn bị các y tá chính thống để quản lý việc chăm sóc cá nhân và gia đình trong suốt tuổi thọ của họ.

Sinh viên tốt nghiệp Chương trình Chứng chỉ sau thạc sĩ (PMC) với chuyên gia gia đình đủ điều kiện tham dự kỳ thi cấp chứng nhận từ Trung tâm Chứng nhận Y tá Hoa Kỳ (ANCC) để nhận chứng chỉ FNP-BC hoặc tham gia kỳ thi cấp chứng chỉ thông qua Hiệp hội Hoa Kỳ về Y tá hành nghề (AANP) để kiếm được giấy chứng nhận NP-C. Các học viên Y tá học sinh đã vượt qua kỳ thi chứng chỉ quốc gia của mình sau đó có thể nộp đơn xin cả Giấy chứng nhận hành nghề y tá và số nội thất.