Thạc sĩ khoa học về điều dưỡng - Chương trình y tá thực hành

Thạc sĩ Khoa học FNP tín dụng 51, được hoàn thành thông qua nghiên cứu toàn thời gian ở các cơ sở lâm sàng, cung cấp một định dạng giáo dục điều hành linh hoạt, trong đó nội dung lý thuyết của tất cả các khóa học được giảng dạy trong một phiên cuối tuần mỗi tháng học kỳ. Phần còn lại của mỗi học kỳ được dạy bằng cách sử dụng cả phương pháp sư phạm trực diện và nâng cao trên web để hợp tác giữa sinh viên / giảng viên, thuyết trình giảng viên và làm rõ nội dung lý thuyết. Tất cả các khóa học lâm sàng được cung cấp dưới dạng kinh nghiệm thực hành ngâm, được tiến hành trong các khoa được phê duyệt, trực tiếp, cài đặt lâm sàng. Học sinh được nhận vào ca khúc này như một đoàn hệ trong học kỳ Mùa hè, Mùa xuân hoặc Mùa thu.