Đạo luật về quyền giáo dục và quyền riêng tư của gia đình (FERPA)

Đại học Y khoa và Khoa học Charles R. Drew cam kết đáp ứng các điều khoản được thiết lập trong Đạo luật về quyền riêng tư và quyền riêng tư của gia đình (FERPA), bảo vệ quyền lợi của những sinh viên đã đăng ký hoặc trước đây đã đăng ký vào Đại học. Chính sách này cũng áp dụng cho các sinh viên tương lai có ý định đăng ký và đã bắt đầu quy trình đăng ký.

Học sinh được khuyến khích tham khảo Danh mục Đại học để có mô tả đầy đủ về chính sách FERPA của CDU và các điều khoản tiết lộ của CDU, bao gồm:

  • Tiết lộ hồ sơ giáo dục cho học sinh,
  • Tiết lộ hồ sơ giáo dục cho cán bộ trường đại học, và
  • Tiết lộ hồ sơ giáo dục khác với sinh viên hoặc các quan chức đại học.