Tuyên bố không phân biệt đối xử

Đại học Y khoa và Khoa học Charles R. Drew (CDU) không phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc, màu da, giới tính, khuynh hướng tình dục, giới tính, nhận dạng hoặc biểu hiện giới tính, tuổi tác, tình trạng hôn nhân, tôn giáo, khuyết tật, nguồn gốc quốc gia, dân tộc hoặc nghĩa vụ quân sự trước đây trong bất kỳ chính sách, thủ tục hoặc thông lệ nào của nó, bao gồm chính sách nhập học, chính sách giáo dục, chương trình học bổng và cho vay, chính sách việc làm cũng như các chương trình và hoạt động khác do trường đại học quản lý. Tuyên bố này tuân thủ Tiêu đề IX của Tu chính án Giáo dục năm 972, Mục 504 của Đạo luật Phục hồi năm 1973, và các yêu cầu khác của luật liên bang và tiểu bang. Ngoài ra, CDU ủng hộ và tuân thủ Tiêu đề IV, Tiêu đề VI, Tiêu đề VII, Tiêu đề IX, Đạo luật truy vấn, Đạo luật chống bạo lực đối với phụ nữ, Đạo luật SaVE, Đạo luật về người Mỹ khuyết tật, Đạo luật về việc làm và nhà ở công bằng của California và tất cả các liên bang hiện hành khác và các quy chế của tiểu bang.

CDU sẽ không trả thù bất kỳ nhân viên, ứng viên hoặc sinh viên nào vì họ đã tham gia vào hoạt động được bảo vệ.

Sinh viên tìm kiếm thông tin về chỗ ở hợp lý nên liên hệ với Điều phối viên Dịch vụ Người khuyết tật theo số (323) 357-3635

Các giảng viên và / hoặc các giảng viên muốn tìm hiểu về các thủ tục chỗ ở hợp lý của CDU cho giảng viên nên nói chuyện với Trợ lý Giám thị cho các vấn đề học thuật tại (323) 563-4927.