Thông tin công nhận

Ủy ban đánh giá công nhận về Giáo dục cho Trợ lý Bác sĩ (ARC-PA) đã được cấp Chứng nhận - Tình trạng tạm thời cho Đại học Y khoa và Tiến sĩ Trợ lý Bác sĩ Charles R. Drew.

Công nhận-Tạm thời được cấp khi các kế hoạch và phân bổ nguồn lực, nếu được thực hiện đầy đủ theo kế hoạch, của một chương trình được đề xuất chưa đăng ký học sinh xuất hiện để chứng minh khả năng của chương trình đáp ứng các tiêu chuẩn ARC-PA hoặc khi một chương trình đang nắm giữ trạng thái Chứng nhận-Tạm thời xuất hiện để chứng minh sự tiến bộ liên tục trong việc tuân thủ các tiêu chuẩn vì nó chuẩn bị cho việc tốt nghiệp của lớp học đầu tiên (nhóm) của sinh viên.

Công nhận-Tạm thời không đảm bảo bất kỳ trạng thái công nhận nào sau đó. Nó được giới hạn không quá năm năm kể từ khi trúng tuyển của lớp đầu tiên.

Ngoài ra, Đại học Y khoa và Khoa học Charles R. Drew được công nhận bởi WASC Senior College và University Commission (WSCUC).