của bạn

Mục tiêu giảng dạy: Để cung cấp một nền giáo dục y tế công cộng gương mẫu trong sự chênh lệch về sức khoẻ đô thị cho các học sinh thiểu số / dân tộc thiểu số không được đại diện, đặc biệt là những người thuộc các cộng đồng chưa được khám phá về mặt y tế, cho nghề nghiệp ở những nơi không được phục vụ.

Mục tiêu nghiên cứu: Để thúc đẩy sự tham gia của sinh viên MPH và giảng viên MPH trong nghiên cứu chênh lệch sức khỏe đô thị.

Mục tiêu dịch vụ: Thúc đẩy sự tham gia của sinh viên MPH và giảng viên MPH trong các dịch vụ y tế cộng đồng giải quyết sự khác biệt về sức khoẻ đô thị ở các quần thể không được hỗ trợ và hỗ trợ phát triển lực lượng lao động công cộng được đào tạo chuyên nghiệp.