Mục tiêu chương trình

Sau khi hoàn thành Chứng chỉ, sinh viên tốt nghiệp sẽ có thể:

  • Áp dụng các khái niệm cơ bản về dịch tễ học để nghiên cứu các mô hình bệnh tật và thương tích áp dụng cho y tế công cộng
  • Mô tả các phương pháp thống kê thích hợp để đọc các báo cáo phân tích thống kê các vấn đề sức khỏe cộng đồng
  • Xác định vai trò của các yếu tố xã hội, hành vi và văn hóa gắn liền với sức khỏe dân số
  • Xác định vai trò của các yếu tố môi trường ảnh hưởng đến sức khoẻ của dân số
  • Xác định các vấn đề quản lý và chính sách liên quan đến việc phân phối, chất lượng và chi phí chăm sóc sức khỏe