Đa dạng chương trình

Tuyên bố đa dạng:

  • Chương trình của chúng tôi đánh giá các nền văn hóa, chủng tộc, dân tộc, độ tuổi, giới tính, lớp học, định hướng và khả năng khác nhau.
  • Chúng tôi thừa nhận sự khác biệt và chia sẻ trải nghiệm, thách thức và đóng góp của những khác biệt đó.
  • Sự đa dạng của chúng tôi được xây dựng trên các nguyên lý tôn trọng, công bằng, hỗ trợ, bao gồm và đại diện.

Mục tiêu đa dạng:

  • Một môi trường chương trình tôn vinh sự đa dạng, minh bạch, lịch sự, trung thực, cộng tác, tham gia, tôn trọng và thực hành đạo đức.
  • Một giảng viên chương trình, nhân viên và cơ thể sinh viên đại diện cho một sự đa dạng phong phú liên quan đến chủng tộc, sắc tộc, khuynh hướng tình dục, giới tính và văn hóa.
  • Một sự khác biệt về sức khỏe tập trung vào chương trình giảng dạy góp phần vào việc đào tạo một lực lượng lao động y tế công cộng có thẩm quyền và đa dạng.