Công nhận

Hội đồng Giáo dục Y tế Công cộng (CEPH)

Chương trình MPH của Đại học Charles R. Drew (CDU) về sự chênh lệch về sức khoẻ đô thị được công nhận bởi Hội đồng Giáo dục về Sức khỏe cộng đồng (CEPH). Tại lần truy cập tái công nhận cuối cùng vào tháng 5, XNEP, CEPH đã phê duyệt sự phản hồi của chương trình MPH của CDU trong thời hạn 7 năm kéo dài đến tháng 12 2017, 31.

Đối với các bản sao của báo cáo tín nhiệm chính thức của CEPH và bản tự học cuối cùng của 2017, vui lòng liên hệ với Tiến sĩ Sondos Islam, Giám đốc Chương trình MPH, tại sondosislam@cdrewu.edu.