Công nhận

Thạc sĩ Y tế Công cộng (MPH) về sự khác biệt về sức khoẻ đô thị

Hội đồng Kiểm định Giáo dục về Sức khỏe Cộng đồng (CEPH) Chương trình MPH của Đại học Charles R. Drew (CDU) về Chênh lệch Y tế Đô thị được Hội đồng Giáo dục về Sức khỏe Cộng đồng (CEPH) công nhận hoàn toàn. Trong lần truy cập trang web tái công nhận lần cuối vào tháng 2017 năm 31, CEPH đã phê duyệt việc phản ứng lại chương trình MPH của CDU trong thời hạn bảy năm kéo dài đến ngày 2024 tháng XNUMX năm XNUMX.

Đối với các bản sao của báo cáo phản ứng chính thức của CEPH và tự nghiên cứu cuối cùng của năm 2017, vui lòng liên hệ với Tiến sĩ Sondos Hồi giáo, Chủ tịch Bộ, tại sondosislam@cdrewu.edu.