Chương trình giáo dục

Các khóa học chung được phê duyệt bởi Ủy ban chính sách giáo dục và học thuật của trường (EAPC) và phải đáp ứng các tiêu chí của Đại học về các khóa học giáo dục phổ thông. Phù hợp với tiêu chuẩn này và nhiệm vụ của Đại học, các môn học trong chương trình giáo dục phổ thông được thiết kế để trang bị cho sinh viên các công cụ cơ bản để học tập suốt đời và tham gia đầy đủ và gắn kết với thế giới đương đại của họ. Để đạt được mục đích này, mục đích của Phòng Nghiên Cứu Chung là để đảm bảo rằng mọi học sinh sẽ phát triển và chứng minh sự hiểu biết và / hoặc thành thạo trong các lĩnh vực sau:

  • Kỹ năng giao tiếp viết *
  • Kỹ năng giao tiếp miệng *
  • Tư duy phê phán *
  • Suy luận định lượng *
  • Thông tin về đọc viết *
  • Kiến thức khoa học **
  • Quan điểm trí tuệ của các ngành khác nhau **
  • Đa dạng văn hóa trong y tế **
  • * WASC 5 Năng lực cốt lõi
  • ** Yêu cầu về bề rộng