Giảng viên và nhân viên

Eugene Hasson, MS, RT, (R)
Giám đốc Chương trình
 
Noel Rollon, BS, RT, (R)
Điều phối viên lâm sàng
 
Walter McMillan, RT (R)
Hướng dẫn phóng xạ
 
Risha Griffin, BS
Điều phối viên chương trình