Giảng viên và nhân viên

Eugene Hasson, MS, RT, (R)
Giám đốc Chương trình
Noel Rollon, BS, RT, (R)
Điều phối viên lâm sàng
Risha Griffin, BS
Điều phối viên chương trình