Nhiệm vụ của Học viện tiền Y khoa CDU

Học viện tiền y khoa CDU cố gắng chuẩn bị cho sinh viên đại học tham gia vào các lĩnh vực nghề y tế bằng tiến sĩ bằng cách cung cấp cho sinh viên một nền tảng vững chắc về khoa học cơ bản trong khi cung cấp một đánh giá quan trọng của hệ thống chăm sóc sức khỏe Hoa Kỳ. Chúng tôi tin rằng chăm sóc sức khỏe tại Hoa Kỳ đòi hỏi các nhà lãnh đạo chăm sóc sức khỏe được đào tạo chuyên nghiệp, thành thạo về sinh học và sinh lý con người, y tế công cộng, kinh tế y tế, tin sinh học và quản lý chăm sóc sức khỏe. Hơn nữa, chúng tôi mong muốn đào tạo các chuyên gia chăm sóc sức khỏe trong tương lai, những người sẽ làm giảm bớt các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại Quận Nam Los Angeles và các cộng đồng tương tự trên toàn quốc.