Tỷ lệ học sinh được chấp nhận vào các trường y ở Hoa Kỳ theo chủng tộc / sắc tộc, Năm học 2018-2019

NGUỒN: AAMC

Tỷ lệ người trúng tuyển y khoa Hoa Kỳ có kế hoạch phục vụ trong một khu vực thiếu quan tâm theo chủng tộc / sắc tộc, năm học 2018-2019

NGUỒN: AAMC