Chương trình cư trú tâm thần

Lịch trình xoay vòng

Lịch trình xoay vòng của chúng tôi Mỗi năm đào tạo được chia thành các khối bốn tuần của 13.
 

Năm sau đại học đầu tiên:

  • Ngày bắt đầu chương trình cho PGY 1 là khoảng. Tháng 6 18th. 
  • Một khối định hướng: Sức khỏe cộng đồng và Giới thiệu chuyên môn 

Khối xoay PGY1

Năm thứ hai sau đại học:

Khối xoay PGY2
Năm thứ ba sau đại học:

Khối xoay PGY3

Năm thứ tư sau đại học:

Khối xoay PGY4