Lịch trình xoay vòng

Lịch trình xoay vòng của chúng tôi Mỗi năm đào tạo được chia thành các khối bốn tuần của 13.

Năm sau đại học đầu tiên:

Primary Care

4 khối

Nghiên cứu cải thiện chất lượng

1 Khối

Người lớn nội trú

5 khối

Neuro

2 khối

Kỳ nghỉ

1 Khối

Năm thứ hai sau đại học:

Tâm thần cấp cứu

1 Khối

Khoa Tâm thần Lão khoa

1 Khối

Người lớn nội trú

5 khối

Trẻ em nội trú

2 khối

Trẻ em & vị thành niên ngoại trú

1 Khối

Bệnh viện tâm thần ngoại trú

2 khối

Kỳ nghỉ

1 Khối

Năm thứ ba sau đại học:

Tư vấn & Liên lạc

2 khối

Bệnh viện tâm thần ngoại trú

10 khối

Kỳ nghỉ

1 Khối

Năm thứ tư sau đại học:

Môn tự chọn

12 khối

Kỳ nghỉ

1 Khối