Chương trình cư trú tâm thần

Điểm nổi bật của Chương trình

Cơ hội phát triển lãnh đạo

Đại học Khoa học và Khoa học Charles R. Drew cam kết đào tạo các nhà lãnh đạo chuyên môn y tế đa dạng, những người tận tâm với công bằng xã hội và công bằng y tế cho dân số chưa được phục vụ. Các phát triển chăm sóc sức khỏe như chất lượng, an toàn và các sáng kiến ​​trả tiền cho hiệu suất đang thúc đẩy nhu cầu về bác sĩ trong vai trò lãnh đạo. Tất cả các hoạt động giáo dục dựa trên năm trụ cột nghiên cứu tập trung vào các vấn đề liên quan đến chênh lệch sức khỏe, các yếu tố quyết định xã hội và công bằng y tế.