Liên Hệ

Gul Ebrahim, MD
Giám đốc Chương trình
Chương trình cư trú tâm thần
gulebrahim@cdrewu.edu
| Fax: (323) 563-4837
1731 E. 120th, Los Angeles, CA 90059

Alejandra Meneses, MS
Quản trị viên chương trình cấp cao
Chương trình cư trú tâm thần
alejandrameneses@cdrewu.edu
(323) 563- 9378 | Fax: (323) 563-4837
1731 E. 120th, Los Angeles, CA 90059

Đối với các yêu cầu ứng dụng, trước tiên, vui lòng tham khảo Câu hỏi thường gặp về Yêu cầu Ứng dụng và các tùy chọn menu Áp dụng