Liên hệ event@c domainsu.edu hoặc Jackie Brown, (323) 563-5985 để biết chi tiết về các cơ hội tài trợ.