Board of Trustees

Mga Tagapangasiwa Emeriti

Iskedyul ng Lupon ng mga Trustee ng 2019
Ang mga pulong ay gaganapin 8: 00 am - 11: 30 am maliban kung nakalagay

  • Martes, Pebrero 12
  • Tuesday, April 9
  • Martes, Hunyo 4
  • Martes, Oktubre 8
  • Martes, Disyembre 10

Mga Komite ng Lupon:

Komiteng Panuntunan sa Akademiko
Tagapangulo: James Rosser, PhD
Mohsen Bazargan, PhD (Faculty Trustee)
David M. Carlisle, MD, PhD (Ex-Officio)
Marvin O'Quinn, MPH, Chair (Ex-Officio)
CDU Staff
Steve O. Michael, PhD
John W. Patton, Jr., Esq.
Deborah Prothrow-Stith, MD
Hector Balcazar, PhD, MS
Diane Breckenridge, PhD, MSN, RN, ANEF
Syreeta Greene, EdD
Lola Ogunyemi, PhD
Jay Vadgama, PhD
William Shay, PhD

Audit Committee at Compliance
Tagapangulo: Howard A. Kahn, MA
Vidya Kaushik, MD
B. Kathlyn Mead, MBA
Arthur J. Ochoa, Esq., Chair (Ex-Officio)
CDU Staff
David M. Carlisle, MD, PhD (Ex-Officio)
Karen Carr, JD
Carl McLaney, MPA
John W. Patton, Jr., Esq.

Development Committee
Tagapangulo: Harding Young, MD
Vidya Kaushik, MD
Candace Bond McKeever, MBA
B. Kathlyn Mead
Clarence Shields, MD
David M. Carlisle, MD, PhD (Ex-Officio)
Arthur J. Ochoa, Esq., (Chair, Ex-Officio)
CDU Staff
Jasmine Hill
Angela Minniefield, MPA
John W. Patton, Jr., Esq.

Executive Committee
Tagapangulo: Arthur J. Ochoa, Esq.
Vice Chair: John M. Yamamoto, Esq
David M. Carlisle, MD, PhD (Ex-Officio)
CDU Staff
John W. Patton, Jr., Esq.

Komite sa Pananalapi
Tagapangulo: TBA
Thomas Priselac, MPH
David M. Carlisle, MD, PhD
Vidya Kaushik, MD
David M. Carlisle, MD, PhD (Ex-Officio)
Arthur J. Ochoa, Esq., (Chair, Ex-Officio)
CDU Staff
Carl McLaney, MPA
John W. Patton, Jr., Esq.
Bruce Johnson
Elizabeth Baskerville, CPA, MBA, JD

Pamamahala at Panunungkulan na Komite
Tagapangulo: John M. Yamamoto, Esq.
Howard Kahn, MA
James Rosser, PhD
David M. Carlisle, MD, PhD (Ex-Officio)
Arthur J. Ochoa, Esq., (Chair, Ex-Officio)
CDU Staff
John W. Patton, Jr., Esq.

Ulat ng Lupon