Impormasyon sa Pakikipag-ugnay ng IBC

Tagapangulo ng IBC
                Amiya Sinha-Hikim, PhD

                amiyasinhahikim@cdrewu.edu
                323 563-5974-

Mga Upuan sa IBC
                William Wong, MS

                williamwong@cdrewu.edu
                323 357-3659-

                James Tsao, MD (alternatibong)
                jamestsao@cdrewu.edu
                323 357-3603-

pangangasiwa
                Junko Nishitani, PhD
                junkonishitani@cdrewu.edu
                323-563-4966 or 323-563-5902

Tirahan
Institutional Biosafety Committee 
Opisina ng Pananaliksik Integridad at Pagsunod
Charles R. Drew University of Medicine and Science
1731 120th East Street
Los Angeles, CA 90059

FAX: 323 563-4826-
E-mail: Biosafety-IBC@cdrewu.edu
Mga Oras ng Opisina: Lunes Biyernes; 9: 00 am - 5: 00 pm