Lecture ng M.Alfred Haynes

Ang paggalang sa legacy ni Dr. M. Alfred Haynes sa pamamagitan ng pagpapahusay ng kurikulum ng CDU at pagpapataas ng kamalayan at talakayan tungkol sa mga disparidad sa kalusugan, mga determinasyong panlipunan, pamamaraang patakaran at pang-edukasyon sa pagsulong ng kagalingan sa mga walang katuturan at sa ilalim ng resource na mga komunidad.