Pagpapatunay ng PHN

Ang mga nagtapos sa programa ng ELM ay karapat-dapat na mag-aplay para sa Sertipiko ng Kalusugan ng Kalusugan ng Publiko (PHN) na inisyu ng Lupon ng Rehistradong Narsing ng California.

Application ng Sertipikasyon ng PHN