Patakaran sa Trabaho

Dahil sa paggawa at masinsinang kalikasan ng Charles R. Drew University Physician Assistant Program, ang mga mag-aaral ay nasiraan ng loob mula sa pagtatrabaho habang naka-enrol sa Program. Ang sinumang mag-aaral na nagnanais na magtrabaho habang nasa paaralan ay dapat makipagkita sa Direktor ng programa ng PA. Ang sinumang mag-aaral na piniling magtrabaho habang nasa programa ay inaasahan na dumalo sa mga nakatakdang klase at tuparin ang lahat ng nakasaad na mga aktibidad ng programa. Ang isang mag-aaral na piniling magtrabaho ay maaaring hindi lumipat sa mga klase, lab, espesyal na mga takdang gawain o pag-ikot ng klinikal upang mapaunlakan ang kanilang iskedyul sa trabaho. Kung ang pagganap ng pang-akademiko o klinikal na mag-aaral ay nahuhulog sa ilalim ng minimum na pamantayan ng programa, maaaring magrekomenda ang direktor ng programa ng pagtatapos ng trabaho ng isang mag-aaral. 

Ang rekomendasyong ito ay gagawin sa pagsulat at mailalagay sa file ng mag-aaral. Ang mga mag-aaral ay hindi anumang oras na kinakailangan upang magsagawa ng mga tungkulin sa trabaho para sa programa ng PA. Ang mga mag-aaral ay hindi kinakailangan o pinahihintulutan na magtrabaho para sa Charles R. Drew University Physician Assistant Program. Bilang karagdagan, walang mag-aaral ang maaaring maglingkod bilang isang tagapagturo sa iba pang mga naka-enrol na mag-aaral ng PA habang nakatala sa PA Program.