Patakaran sa Trabaho

labour- at time-intensive
Dahil sa paggawa at oras na masinsinang likas na katangian ng Programang CDU PA, ang mga estudyante ay nasisiraan ng loob mula sa pagtatrabaho habang nakatala sa programa. Ang sinumang mag-aaral na nagnanais na magtrabaho habang nasa paaralan ay dapat makipagkita sa direktor ng programang PA para sa paunang pag-apruba. Ang sinumang mag-aaral na pipiliin na magtrabaho habang nasa programa ay inaasahang dumalo sa mga naka-iskedyul na klase at tuparin ang lahat ng mga nakasaad na aktibidad ng programa. Ang mag-aaral na pipili sa trabaho ay maaaring hindi lumipat sa mga klase, lab, espesyal na takdang-aralin o klinikal na pag-ikot upang tumanggap ng iskedyul ng kanilang trabaho. Kung ang akademiko o klinikal na pagganap ng estudyante ay bumaba sa ibaba ng minimum na pamantayan ng programa, maaaring direktang irekomenda ng direktor ng programa ang pagwawakas ng trabaho ng mag-aaral. Ang rekomendasyong ito ay isusulat at mailagay sa file ng mag-aaral. Ang mga estudyante ay hindi kailan man ay kinakailangan upang magsagawa ng mga tungkulin sa trabaho para sa PA Program.

Ang mga mag-aaral ay hindi kinakailangan o pinahihintulutang magtrabaho para sa CDU PA Program. Karagdagan pa, walang mag-aaral na maaaring magsilbi bilang isang magtuturo o tagapagturo (maliban sa isang kaklase ng kaklase sa klase) sa iba pang nakatala na mga mag-aaral ng PA habang naka-enroll sa PA Program.