Pagiging Karapat-dapat sa Programa

 • Maging isang mamamayan ng Estados Unidos, pambansang di-mamamayan, o dayuhan na may visa na nagpapahintulot sa permanenteng paninirahan sa US
 • Maging matipid o masisipag sa edukasyon
  • 1st generation student sa kolehiyo
  • Tumanggap ng libre o nabawasan na tanghalian sa paaralan
  • Kwalipikado para sa pag-aaral ng trabaho o makatanggap ng pederal na tulong
  • Bumuo sa isang pamilya na tumatanggap o nakatanggap ng alinman sa mga sumusunod na programang tulong sa tulong ng pederal o estado: WIC, subsidized housing, food stamp, o Medicaid, atbp.
 • Maging isang junior senior o senior junior o CDU freshman o sophomore majoring sa isa sa mga programang Bachelor o Associate degree sa College of Health at Science para sa 2018-2019 school year