APLIKASYON SA PAG-renew ng DACA

Kung nag-expire ang katayuan ng DACA ng isang mag-aaral pagkatapos Setyembre 5, 2017, hinihimok ang mga mag-aaral na kumpletuhin at magsumite ng isang aplikasyon sa pag-renew ng DACA sa lalong madaling panahon.  

Kung nag-expire ang katayuan ng DACA ng isang mag-aaral bago Setyembre 5, 2017, o kung ang kanilang DACA ay dati nang winakasan, maaari silang maghain ng bagong paunang kahilingan sa DACA alinsunod sa Form I-821D, Pagsasaalang-alang sa ipinagpaliban na Pagkilos para sa Mga Pagdating sa Bata at Form I-765, Application para sa Pahintulot sa Pagtatrabaho  mga tagubilin Dapat ilista ng mga mag-aaral ang petsa ng iyong naunang DACA ay nag-expire o natapos na, kung magagamit, sa Bahagi 1 ng Form I-821D.