Pahayag ng Di-Diskriminasyon

Ang Charles R. Drew Unibersidad ng Medisina at Agham (CDU) ay walang pahintulot sa anumang paraan ng diskriminasyon at / o panliligalig, kabilang ngunit hindi limitado sa: diskriminasyon at / o panliligalig batay sa lahi, kulay, kasarian, oryentasyong sekswal, kasarian , pagkakakilanlan ng kasarian, ekspresyon ng kasarian, edad (higit sa 40), pisikal na kapansanan, kapansanan, pinagmulan ng bansa, lipi, katayuan sa pag-aasawa, kondisyong medikal, katayuan sa militar o beterano, genetika, o relihiyon. Ang CDU ay hindi nagbabawal sa paggamit ng anumang wika maliban kung ang naturang pagbabawal ay kinakailangan para sa mga layuning pang-negosyo o pang-akademiko. Maaaring makatwiran ang CDU ng sinumang empleyado o aplikante ng trabaho na nangangailangan ng naturang accommodation.

Ang CDU ay hindi gumaganti laban sa sinumang mag-aaral o aplikante dahil sila ay nakikibahagi sa protektadong aktibidad.

Sinusuportahan ng CDU, at sumusunod sa, Titulo IV, Titulo VI, Titulo VII, Pamagat IX, Clery Act, Karahasan Laban sa Kababaihan Batas, Batas sa SaVE, Batas sa mga Amerikanong May Kapansanan, Batas sa Panuntunan at Pabahay sa California Fair at lahat ng naaangkop na Estado at Pederal Batas.

Anumang mga katanungan tungkol sa pagsunod, mangyaring mag-click Pamagat IX .