payroll

Payroll Calendars and Charts

email: hrdept@cdrewu.edu
telepono: (323) 563 5827-
fax: (323) 563 5946-

Tirahan
1731 E. 118th St, 2nd Floor
Los Angeles, CA 90059

Mga Oras ng Opisina:
Am 8 - 5 pm
Lunes Biyernes

Mga tauhan

Maria Mendez
Payroll Manager

(323) 563 5881-
mariamendez@cdrewu.edu
COBB 289

Rosalinda Alvarez
Payroll Analyst

323 563-5875-
rosalindaalvarez@cdrewu.edu

Nudasha Tanco
Payroll Clerk

(323) 563-5960
ntanco@cdrewu.edu