Pag-aaral ng Pederal na Trabaho

Sa pakikipagsosyo sa pamahalaang pederal, ang programang Pederal na Pag-aaral ng Trabaho ay nakakahanap ng mga part-time na trabaho para sa mga mag-aaral, na pinapayagan silang kumita ng pera upang mabayaran ang kanilang edukasyon. Hinihikayat ng mga trabaho ang gawaing paglilingkod sa pamayanan at madalas na nauugnay sa mga hangarin ng akademiko ng mag-aaral.

Ang lahat ng mga mag-aaral na Nagtatrabaho sa Trabaho ay dapat makakuha ng isang gantimpala sa pag-aaral ng trabaho mula sa Tanggapan ng Tulong Pinansyal at Mga Scholarship bago mag-ulat upang gumana. Dapat ding kumpletuhin ng mga mag-aaral ang FWS Student Information Session na magpapaliwanag ng mga oras na magtrabaho, paano at kailan babayaran ang mga mag-aaral at iba pang mga tuntunin sa trabaho. Ang mga mag-aaral ay gagana alinman para sa CDU o para sa isang naaprubahang kalahok sa serbisyo sa pamayanan. Upang magpatuloy na maging karapat-dapat para sa pag-aaral sa trabaho, dapat maging kasiya-siya ang pagganap ng trabaho sa lahat ng oras.

Ang priyoridad para sa mga pondong ito ay ibinibigay sa mga mag-aaral na nagpapakita ng pangangailangan sa pananalapi na tinutukoy ng FAFSA upang makatulong na mabawasan o matanggal ang pagkakautang sa utang.

Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang Mga Web site ng Programang Pag-aaral ng Pederal.