Graduate Resources

Karapat-dapat ang mga Mag-aaral na Nagtapos unsubsidized federal na mga pautang.

Ang Federal Direct Unsubsidized Loan ay isang utang na nakaseguro sa gobyerno para sa mga karapat-dapat na mag-aaral na nagtapos. Kung ang mga mag-aaral ay nanghihiram ng isang Hindi Pinagsusportang Pautang, ito ang responsibilidad para sa pagbabayad ng interes mula sa oras na ang unsubsidized loan ay naibigay hanggang sa mabayaran ito ng buo.

Maaaring bayaran ng mga mag-aaral ang interes o ipagpaliban habang nasa kolehiyo. Kung pipiliin mong ipagpaliban ang interes, ito ay gagamitin ng malaking titik kapag nagpasok ka ng pagbabayad (na nangangahulugang ang natitirang interes ay idinagdag sa pangunahing halagang hiniram mo).

Para sa kasalukuyang impormasyon ng rate ng interes at pagmulan, mangyaring bisitahin ang Website ng Federal Student Aid.

Ang Graduate PLUS Loan ay isang magagamit na pautang para sa mga nagtapos na mag-aaral na nangangailangan ng karagdagang pondo. Hindi tulad ng Unsubsidized Loan, kinakailangan ang pag-apruba sa kredito para sa PLUS Pautang.

Ang FWS ay isang programa na pinondohan ng pederal na nagbibigay ng mga oportunidad sa pagtatrabaho sa mga mag-aaral na may pinakamataas na pangangailangan sa pananalapi. Ang halagang maaaring kikitain ng mag-aaral ay nakalista sa buod ng gantimpala sa tulong pinansyal ng mag-aaral.
Pederal na Pag-aaral sa Trabaho