Mga Mapagkukunan at Mga Link

Emergency Response Plan

Ang plano ng tugon ng Emergency ng CDU ay inilaan upang matugunan ang komprehensibong isyu ng pagbibigay para sa maayos na paglisan ng Unibersidad sa panahon ng mga emerhensiyang sitwasyon. Ang pangunahing layunin ng anumang paglisan ay ang mabilis, sistematikong pag-aalis ng lahat ng tao mula sa mga potensyal na mapanganib na lugar, sa isang ligtas na lugar ng pagpupulong, para sa lahat ng mga empleyado, estudyante, bisita at bisita, at upang tiyakin ang isang malinaw na lugar sa evacuated area.

https://www.osha.gov/
http://www.dir.ca.gov/DOSH/
http://www.dir.ca.gov/samples/search/query.htm
https://www.dir.ca.gov/occupational_safety.html
http://www.dir.ca.gov/dosh/puborder.asp
http://www.dir.ca.gov/dosh/dosh1.html
http://www.caltrans.ca.gov/
http://www.asse.org/
http://www.nfpa.org/Home/index.aspx
http://www.cdc.gov/niosh/
http://www.nsc.org/pages/home.aspx
https://www.bhhc.com/workers-compensation/safety-resources.aspx