Insurance / Pag-file ng Claim

Ang lahat ng mga katanungan na may kaugnayan sa seguro ay dapat ituro sa opisina ng Pamamahala ng Panganib. Ang lahat ng mga pag-aangkin sa mga tao o ari-arian anuman ang maliit na dapat iulat sa opisina ng Pamamahala ng Panganib sa lalong madaling panahon. Kailangang ma-ulat kaagad ang mga claim sa Pagreretiro ng mga manggagawa. Makikipag-ugnay ang Risk Manager sa Berkshire Hathaway Homestate Companies Claims intake center. Ang lahat ng mga pag-aangkin ay isusumite sa Carrier ng Kompensasyon ng mga Manggagawa ng Kompensasyon ng CDU ng Risk Manager. Ang kinatawan ng opisina ng kinatawan ng serbisyo sa customer ay humiling ng impormasyon na kasama sa sheet ng ulat ng pinsala.