Makipag-ugnay sa

Kagawaran ng Pamamahala ng Panganib 
email:hrdept@cdrewu.edu

telepono: (323) 563 5827-
fax: (323) 563 5946-

Tirahan 
1731 E. 118th St, 2nd Floor
Los Angeles, CA 90059

Mga Oras ng Opisina: 
Am 8 - 5 pm
Lunes Biyernes

Mga tauhan

Elias Munoz, JD
Pansamantalang Chief Human Resouces Officer

Senior Employee Relations Specialist
Coordinator ng Titulo IX
Human Resources Department
1731 E. 120th Street
Los Angeles, CA 90059
Telepono: (323) 563-9318
Fax: (323) 357-3685

Armando Estrada, MS
Direktor ng Risk Manager at 
Kaligtasan at Seguridad sa Campus 

Risk Pamamahala ng 
(323) 563 3404- 
mailto: armandoestrada@cdrewu.edu
COBB 298