Mga Klinikal at Mga Programa ng Komunidad

Ang Committee on Clinical and Community Programa ay nangangasiwa sa lahat ng mga klinikal at iba pang mga programang serbisyo sa komunidad na itinatag, inaprubahan, o itinalaga ng Unibersidad. Bukod sa pagrerekomenda ng mga patakaran na nakikitang angkop sa Konseho, Pangangasiwa, at mga Tagapangasiwa, ang Komite ay dapat humingi ng mga paraan upang paganahin at hikayatin ang mga miyembro ng komunidad na mag-tunog ng mga epektibong alarma bilang reaksyon sa mahinang pagganap at hindi kinakailangan.

Pagsapi sa Komite 2021 -2023

Eva McGhee, PhD, MS, FCOD, Chair 
Assistant Professor
Dept. of Internal Medicine, COM

Anna (Aziza) Lucas Wright, MEd, Bise Chair
Assistant Professor
Co-Director, Department of Preventive and Social Medicine, COM

Juanita Booker-Vaughns, EdD
Tagapagturo
Dept. of Preventive and Social Medicine, COM

Ida Jean Davis-Hatcher, MD
Associate Professor
Dept. of Internal Medicine, COM

David Lee, MSW, MPH
Tagapagturo
Dept. of Preventive and Social Medicine, COM

Ernie Smith, PhD
Guro
Dept. of Internal Medicine, COM

Pluscedia Williams
Tagapagturo
Dept. of Preventive and Social Medicine, COM

Bikau Shukla, PhD
Assistant Professor
Kagawaran ng Agham Pangkalusugan at Buhay, COSH

Chasity Burns, DNP, MSN-Ed., RN
Assistant Professor / Assistant Director
BSN Program, ANAK